Snelle verzending met Deutsche Post
Gratis verzending vanaf 15€ (internationaal vanaf 30€)
Veilige betaling via PayPal (kopersbescherming)

AGB

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u via de website www.diabrothers.com met ons als aanbieder (evoteq Digital UG (haftungsbeschränkt)) sluit. Tenzij anders overeengekomen, verzetten wij ons tegen de opname van eventuele eigen voorwaarden die u gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan vermeld.

(3) De overeenkomst wordt gesloten via het online winkelmandje als volgt:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de "winkelwagen" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weer weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.
Als u een systeem voor onmiddellijke betaling gebruikt (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Postpay, Sofort) als betalingsmethode, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online shop geleid of wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maakt u daar de betreffende keuze of voert u daar uw gegevens in. Tenslotte wordt u teruggeleid naar onze online shop naar de besteloverzichtspagina.
Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om alle gegevens nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of van de aankoop af te zien.
Door het verzenden van de bestelling via de "koop" knop, verklaart u de rechtsgeldige aanvaarding van het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie gebeurt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en in het bijzonder dat deze niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

§ 3 RetentierechtBehoud van titel

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2)  De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3)  Als u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) Wij blijven eigenaar van de goederen totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt u reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het aan u toekomende factuurbedrag uit de doorverkoop aan ons over, wij aanvaarden de overdracht. Verder bent u bevoegd de vordering te innen. Voor zover u uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons echter het recht voor de vordering zelf te innen.

c) Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehouden goederen verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de overige verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overtreft. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Als u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantieregeling het volgende:

a)  Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht akkoord te gaan met de kwaliteit van het artikel, maar niet andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b)  In geval van gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door het verhelpen van het gebrek of door nalevering. Indien het verhelpen van het gebrek mislukt, kunt u naar keuze een korting eisen of van de overeenkomst afzien. Het verhelpen van gebreken geldt als mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of uit andere omstandigheden anders blijkt. In geval van herstel hoeven wij de hogere kosten voor het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering niet te dragen, mits het vervoer niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c)  De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. Verkorting van de termijn is niet van toepassing:

- voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade die aan ons te wijten is en die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade;
- voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben aangenomen;
- voor zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt;
- bij wettelijke verhaalsrechten die u op ons heeft in verband met rechten die voortvloeien uit gebreken.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van bevoegdheid

(1)  Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2)  De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de met ons bestaande zakelijke relaties alsmede de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent. Hetzelfde geldt wanneer u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of wanneer uw woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is. Het recht om ook een vordering in te stellen bij het gerecht van een andere wettelijk bevoegde plaats blijft hierdoor onaangetast.

(3)  De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


II. klanteninformatie 

1. identiteit van de verkoper

evoteq Digital UG (haftungsbeschränkt)
Am Kolmbach 37
64678 Lindenfels
Duitsland
Telefoon: 06201 2498418
E-mail: support@diabrothers.com

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is via https://ec.europa.eu/odr.

2. informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. contracttaal, opslag van contractteksten

3.1 De contractuele taal is het Duits.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

4. gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de Buyer Seal Quality Criteria van Händlerbund Management AG en daarmee aan de Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct, die kan worden ingezien op: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdfen https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

6. prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijsbestanddelen inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Zij kunnen via een dienovereenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk getoond en komen extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3 Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor geldovermaking (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die door u moeten worden gedragen. Ook in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geregeld, komen de kosten voor het overmaken van geld voor uw rekening.

6.4 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de desbetreffende aanbieding onder een daartoe bestemde knop weergegeven.

6.5 Tenzij in de afzonderlijke betalingswijzen anders is bepaald, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7. leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven de verzending uit te voeren.

Indien u ondernemer bent, zijn levering en verzending voor uw risico.

8. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken 

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht en worden permanent gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste update: 19.11.2018

Gratis verzending

Vanaf 15€ (internationaal vanaf 30€)

Snelle verzending

Levertijd 1-3 dagen (DE)

Topkwaliteit

Gemaakt in Duitsland

100% veilige betaling

Dankzij PayPal kopersbescherming, onder andere